Koszyk
0 zł
0
Produktów
Zastosowanie

Polityka prywatności serwisu farbymarrob.pl oraz używanie w nim plików cookies

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem serwisu farbymarrob.pl (Polityka Prywatności).

 • Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu farbymarrob.pl jest: MARROB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą w Myślenicach przy ul. Juliusza Słowackiego 108, kod pocztowy: 32-400 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000504494, NIP: 681-164-67-91, REGON: 351413612., tel. 695 666 041, email: sklep@farbymarrob.pl.

 • Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

 • Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 • Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.


2. Konto użytkownika

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

 • Zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klienci zobowiązani są do założenia odpowiedniego Konta.

Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:

 • Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny) oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz REGON,

 • Zaakceptowanie treści Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki plików cookie.

 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.

 • Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: sklep@farbymarrob.pl

 • Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

 • Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 • Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego

 • W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 • Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

3. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

 • Zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

 • W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 • Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy.

 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

4. Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości.

5. Pliki cookies

W celu zapewniania możliwie najwyższej jakości usług - serwis farbymarrob.pl korzysta z tzw. plików cookies. Są one plikami tekstowymi, z informacjami zapisywanymi w pamięci urządzenia końcowego, z którego korzystasz do przeglądania strony (np.: komputer, tablet, telefon, smart tv, itp.). Każdy plik cookies jest unikatowy dla Twojej przeglądarki i zawiera informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki cookies używane przez stronę farbymarrob.pl nie zawierają informacji wrażliwych, tworzone są w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania niniejszej strony internetowej. Więcej o używaniu plików cookies przeczytać możesz np. na łamach serwisu wszystko o ciasteczkach.pl .

6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.

 • Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

7. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

Każdy Klient ma prawo:

 • Dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 • Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 • Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 • Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

8. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

Użytkownik korzystający z serwisu farbymarrob.pl w pełni akceptuje powyższe założenia i punkty polityki prywatności.
 

Myślenice, dn. 24.05.2018 r.

Powrót do poprzedniej strony
Ostatnio przeglądane
Nie przegladano jeszcze żadnych produktów.