Koszyk
0 zł
0
Produktów
Zastosowanie

Villa Classic Dezyntol Środek grzybobójczy 500 ml

Powiększ - Villa Classic Dezyntol Środek grzybobójczy 500 ml
VILLA
Stan magazynu: 2 szt
Cena: 22.00zł
Promocja: 20.00zł
Poleć produkt znajomemu
Opis produktu

Villa Classic Dezyntol Środek grzybobójczy 650 ml

 


Opis produktu

Przeznaczenie produktu: ciekły, gotowy do użycia środek grzybo- i bakteriobójczy o najwyższej skuteczności działania. Nadaje się znakomicie do zwalczania grzybów, alg, bakterii, pleśni i porostów, które atakują farby, paździerze, pilśnie, tynki, betony i kamienie. Powierzchnia poddana działaniu Dezyntolu pozostaje na długi czas zabezpieczona przed zapleśnieniem. Dopuszcza się stosowanie Dezyntolu do zabezpieczania obiektów branży spożywczej (piekarnie, masarnie itp.) jak i pomieszczeń hodowlanych (chlewnie, stajnie, obory itp.). Produkt nie jest przeznaczony do ochrony drewna.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności


Zawiera: chlorki IV rzędowych związków amoniowych (4-5% wagowo)
Substancje czynne: Alkilodimetylobenzyloamonochlorek
Nr pozwolenia MZ: 4863/12
Produkt biobójczy: kat. I, grupa 2; kat. II, grupa 7,9,10
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
Pierwsza pomoc: W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości takich jak pieczenie spojówek, błon śluzowych nosa lub gardła należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i zapewnić dostęp świeżego powietrza. Zanieczyszczoną skórę i błony śluzowe płukać dużą ilością wody. Oczy płukać przy rozchylonych powiekach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pomoc lekarską. W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą nie można wykluczyć reakcji uczulającej.
Postępowanie z odpadami: produkt usuwać w sposób bezpieczny - przekazać do utylizacji wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu.

N - produkt niebezpieczny dla środowiska
Produkt drażniący
Pozostałe informacje

Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym.

System Zarządzania Jakością ISO 9001

Produkt posiada atest PZH

Wydajność: do 4,2 m² z opakowania przy jednokrotnym pokryciu powierzchni (wartość uzależniona od chłonności powierzchni)
Sposób przygotowania i warunki przechowywania
Rodzaj przechowywania

Typ - Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: przed użyciem Dezyntolu należy powierzchnię odpowiednio przygotować tzn. szczotką drucianą lub kamieniem zedrzeć grube warstwy pleśni, porostów i brudu. Nanieść obficie za pomocą spryskiwacza lub pędzlem na oczyszczoną powierzchnię. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Po 36 godzinach powierzchnię pokryć farbą. W zależności od stopnia zagrzybienia powtórzyć czynność nanoszenia Dezyntolu.
Przechowywanie

Warunki stosowania i składowania: Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed zamarzaniem. Po użyciu wywietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.
Trwałość: w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 24 miesiące od daty produkcji.

Podobne produkty:

Powrót do poprzedniej strony